ทัวร์มาเก๊าช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 9011
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

นอนมาเก๊า เที่ยวมาเก๊า และจูไห่ BY NX
3 วัน 2 คืน

มาแล้ว...มาเก๊า 1 คืน จูไห่ 1 คืน
สัมผัสกับเมืองที่ไม่เคยหลับใหล “มาเก๊า” ด้วยตัวท่านเอง
วัดผู่ถอ l เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล l วัดเจ้าแม่กวนอิม
เที่ยวชม เกาะโคโลอาน 1 เกาะสำคัญของมาเก๊า...ขอพรเจ้าแม่ทับทิม
หอระลึกดร.ซุนยัดเซน...ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล…ช้อปปิ้งจุใจ
เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า Air Macau (NX)
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป