ทัวร์จีนช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 8782
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

จางเจียเจี้ย ซื้อ 1 แถม 1 BY WE
4 วัน 3 คืน

สัมผัสความเสียวที่ “จางเจียเจี้ย”
 สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
::: สวยงามกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น :::
เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ (WE)

* ไม่รวม : ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน