ทัวร์มาเก๊า

รหัสโปรแกรม : 9011
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 9011 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
นอนมาเก๊า เที่ยวมาเก๊า และจูไห่ BY NX
3 วัน 2 คืน

มาแล้ว...มาเก๊า 1 คืน จูไห่ 1 คืน
สัมผัสกับเมืองที่ไม่เคยหลับใหล “มาเก๊า” ด้วยตัวท่านเอง
วัดผู่ถอ l เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล l วัดเจ้าแม่กวนอิม
เที่ยวชม เกาะโคโลอาน 1 เกาะสำคัญของมาเก๊า...ขอพรเจ้าแม่ทับทิม
หอระลึกดร.ซุนยัดเซน...ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล…ช้อปปิ้งจุใจ
เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า Air Macau (NX)
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

สายการบิน Air MACAU
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
15, 20, 21, 22, 27 ส.ค 2018 6,556


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์