ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ซื้อ 1 แถม 1 BY WE | UNITHAI Trip


ทัวร์จีน8782 จางเจียเจี้ย ซื้อ 1 แถม 1 BY WE
4 วัน 3 คืน

สัมผัสความเสียวที่ “จางเจียเจี้ย”
 สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
::: สวยงามกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น :::
เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ (WE)

* ไม่รวม : ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

สายการบิน Thai Smile Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
05, 12, 19 ก.ย 2018 13,331
01, 06, 08, 13, 20, 22, 29 ก.ย 2018 14,441

mail to