ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน BY FD | UNITHAI Trip


ทัวร์มาเก๊า8740 มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน BY FD
4 วัน 2 คืน

ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
สักการะเจ้าแม่กวนอิม / ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล
ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย...โชว์ น้ำพุเต้นระบำ (ราคานี้เฉพาะคนไทย)
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย FD

ปล.รายการนี้ไม่มีราคาเด็ก / ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

หมายเหตุ : รายการและราคาทัวร์นี้เป็นโปรโมชั่น หากเกิดปัญหาใดๆ เช่น เที่ยวบินล่าช้า เนืองจากสภาพอากาศ การเมือง หรือเป็นในส่วนของทางสายการบิน ทางเราขอสงวนสิทธิ์จะไม่มีการยกเลิกหรือคืนเงินให้ลค.ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น.

สายการบิน Air Asia
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
09, 16, 23, 25 ต.ค 2018 2,992
11, 18, 27 ต.ค 2018 4,994

mail to