ทัวร์พม่า

รหัสโปรแกรม : 7688
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 7688 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
พม่า ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้ BY DD
1 วัน

HILIGHT OF MYANMAR
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)
ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

สายการบิน Nok Air
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 มิ.ย 2018 3,883
16 มิ.ย 2018 4,554


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์