ทัวร์พม่า6812 พม่า ย่างกุ้ง
1 วัน คืน

อิ่มบุญ ณ เมืองพม่า
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)

สายการบิน Nok Air
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
10, 11, 12, 24, 25, 26 เม.ย 18 3,993
28 เม.ย 18 4,554
14, 15 เม.ย 18 5,995

mail to
mail from