ทัวร์เกาหลี6547 JEJU SPECIAL SPRING
4 วัน 2 คืน

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค
ซอพจิโกจิ - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง -- ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง -
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ทุ่งดอกยูเช -– ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค -
ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

สายการบิน Eastar Jet
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
04, 05 มี.ค 18 7,900
03, 06 มี.ค 18 11,300
01, 02, 07, 11, 12, 13, 18, 19 มี.ค 18 11,600
10, 14, 17, 20, 25, 26, 27 มี.ค 18 11,900
08, 09, 15, 16, 21, 24, 28, 31 มี.ค 18 12,300
22, 23, 29, 30 มี.ค 18 12,600
21, 22, 23, 24 เม.ย 18 7,900
08, 17, 18, 19, 20, 25, 30 เม.ย 18 11,300
01, 02, 03, 27, 29 เม.ย 18 11,600
01, 02, 03, 27, 29 เม.ย 18 11,900
10, 15 เม.ย 18 12,300
28 เม.ย 18 12,600
01 พ.ค 18 7,900

mail to
mail from