ทัวร์เกาหลี





รหัสโปรแกรม : 6547
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 6547 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
JEJU SPECIAL SPRING
4 วัน 2 คืน

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค
ซอพจิโกจิ - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง -- ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง -
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ทุ่งดอกยูเช -– ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค -
ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

สายการบิน Eastar Jet
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
04, 05 มี.ค 2018 7,900
03, 06 มี.ค 2018 11,300
01, 02, 07, 11, 12, 13, 18, 19 มี.ค 2018 11,600
10, 14, 17, 20, 25, 26, 27 มี.ค 2018 11,900
08, 09, 15, 16, 21, 24, 28, 31 มี.ค 2018 12,300
22, 23, 29, 30 มี.ค 2018 12,600
21, 22, 23, 24 เม.ย 2018 7,900
08, 17, 18, 19, 20, 25, 30 เม.ย 2018 11,300
01, 02, 03, 27, 29 เม.ย 2018 11,600
01, 02, 03, 27, 29 เม.ย 2018 11,900
10, 15 เม.ย 2018 12,300
28 เม.ย 2018 12,600
01 พ.ค 2018 7,900


mail to
mail from



ช่องทางการจองทัวร์