ทัวร์พม่า6526 พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน
3 วัน 2 คืน

ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี”
เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง” / ขึ้นภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ .... ชม “ทัชมาฮาลแห่งพม่า”
 พิเศษ!!! ที่นี่ที่เดียว.....เช็คดวงกับหมอดูชาวมัณฑะเลย์ 
เดินทางโดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)

สายการบิน Myanmar Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
12, 19, 26 มี.ค 18 7,777
16, 23 เม.ย 18 8,888

mail to
mail from