ทัวร์พม่า

รหัสโปรแกรม : 5203
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 5203 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
สายบุญแบบสบายๆ...พม่า...สิเรียม...ย่างกุ้ง By UB
2 วัน 1 คืน

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า)
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า
เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)

สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
10, 12, 17, 19, 24, 26, 29 พ.ย 2017 6,556


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์