ทัวร์ญี่ปุ่น4935 โตเกียว สกี NEW กันดั้ม
6 วัน 4 คืน

โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ เที่ยวทุกวัน ไม่มีอิสระ ล่องเรือ โจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดา หุบเขาโอวาคุดานิ สมั ผสั ความยงิ่ ใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ และอสิ ระเล่นสกีณ ฟูจเิ ท็น ชมสวนดอกไม้ สไตลญ์ ปี่ ุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมสั การพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยนื ทสีู่งทสีุ่ดในประเทศ ชคิ แอนดช์ วิ ณ เมอื งซาวาระ เมอื งเก่าขนามนามว่า ลติ เตลิ้ เอโดะ ขอ้ ปปิ้ งสุดมนั สช์ ินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกนั ดมั้ ตวั ใหม่ พรอ้ มประจาการ อาบนา้ แร่ แช่ออนเซ็น 2 คนื ดนิ เนอรข์ าปูยกั ษ์ FREE WIFI ON BUS มนี า้ ดมื่ บรกิ ารบนรถบสั วนั ละ 1 ขวด

สายการบิน NOKSCOOT AIRLINES
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
29 ธ.ค 17 37,888


mail to    
mail from