ทัวร์ญี่ปุ่น4723 โอซาก้า รักเดียวใจเดียว
5 วัน 3 คืน

FULL
เกียวโต –วัดคินคะคุจิ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ
อิสระท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ไม่มีรถโค้ชบริการ)
ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอาท์เล็ท-ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ (โอซาก้า)

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
29 ธ.ค 17 37,999

mail to
mail from