ทัวร์ฮ่องกง4316 B12 : ฮ่องกง เซินเจิ้น
4 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
***** หนังสือเดินทางของท่านจะต้องเป็นเล่มเดียวกันกับเล่มที่ท่านใช้ส่งยื่นวีซ่ากรุ๊ปจีน*****
สำคัญมาก!!!
หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว ทางตรวจคนเข้าเมืองจำเป็นต้องใช้วีซ่าในเล่มชุดนั้นก่อนตามเงื่อนไขของประเทศจีน ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการชดใช้วีซ่าติดเล่มในชุดดังกล่าว
ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

สายการบิน KENYA AIRWAYS
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
04, 11, 18, 25 มี.ค 2017 5,995
02, 16 มี.ค 2017 5,995
02, 09 มี.ค 2017 6,996
30 พ.ค 2017 7,997
26 ส.ค 2017 5,995
02, 09, 16, 23, 30 ก.ย 2017 5,995
14, 21, 28 ต.ค 2017 5,995

mail to
mail from