ทัวร์พม่า4179 พม่า...สุดฮา ย่างกุ้ง สิเรียม
2 วัน 1 คืน

สายบุญแบบสบายๆ...พม่า...สิเรียม...ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า)
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า
เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)

สายการบิน Myanmar National Airlines
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
04, 06, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27 ส.ค 2017 5,995
05 ส.ค 2017 6,556
12, 13 ส.ค 2017 7,557

mail to
mail from