ทัวร์เกาหลี4086 เกาหลี HOT PRICE PROMOTION-A
5 วัน 3 คืน

**ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-เกาหลีและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว** ** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ ** ชม The Garden of Morning Calm สวนดอกไม้นานาชนิดขนาดใหญ่ ชมความงดงาม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าดั้งเดิมของเกาหลี ตามรอยซีรี่ย์...ชมโรงถ่ายละคร MBC Dramia สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครอิงประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
05 ก.ค 17 19,900
06 ก.ค 17 21,900


mail to    
mail from