จองทัวร์

รหัสโปรแกรม 11287 ASIANA PLUS + SPECLAL SKI RESORT BY OZ
4 วัน 2 คืน

รวมผู้เดินทางทั้งหมด - คน
ราคาเบื้องต้น - บาท
**สำคัญ กรุณาระบุเบอร์ที่ต้องการให้ติดต่อกลับ ให้ถูกต้องค่า
**กรณีไม่มีเมล์ กรุณาแจ้งเมื่อเซลส์ติดต่อมายังท่าน
 1. กรุณาอ่านเงื่อนไขท้ายโปรแกรมอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 2. พาสปอร์ตของท่านจะต้องมีวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันสุดท้ายของการเดินทาง
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและ เป็นลักษณะ Join Tour เท่านั้น
 4. รายการท่องเที่ยวนี้เป็นรายการโปรโมชั่น จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปพร้อมคณะ แต่จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ท่านที่สนามบินไทย และมีไกด์รอรับอยู่ที่สนามบินเกาหลี
 5. ไฟล์ทบินของรายการโปรโมชั่นนี้จะมีการยืนยันล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 2-3 วัน และจากเงื่อนไขสัญญากับสายการบินในราคาพิเศษ อาจมีการเรียกคืนที่นั่ง ทางบริษัทฯ จะจัดหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด (ซึ่งอาจมีส่วนต่างเกิดขึ้นบ้าง) หรือ คืนเงินเต็มจำนวน แต่เราไม่สามารถรับผิดชอบในเรื่องของ "การแลกเงินคืน" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์ไปเที่ยว" ได้ค่ะ
 6. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 7. การรูดบัตรไม่มีค่าธรรมเนียม ในกรณีกรุ๊ปไม่คอนเฟิร์มการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินตามจำนวนที่ตัดบัตรท่านไป แต่ถ้าในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (กรณีสามารถยกเลิกได้) ทางเราขออนุญาต คิดค่าธรรมเนียมชาร์จ 3% หักจากยอดชำระที่ได้ทำการตัดบัตรชำระเข้ามา
 8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 9. บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
 10. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงิน/ชดเชยใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 12. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ในกรณีที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 13. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 14. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 15. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 16. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย และได้รับ INVOICE แล้ว