จองทัวร์

รหัสโปรแกรม 11287 ASIANA PLUS + SPECLAL SKI RESORT BY OZ
4 วัน 2 คืน

รวมผู้เดินทางทั้งหมด - คน
ราคาเบื้องต้น - บาท
**สำคัญ กรุณาระบุเบอร์ที่ต้องการให้ติดต่อกลับ ให้ถูกต้องค่า
**กรณีไม่มีเมล์ กรุณาแจ้งเมื่อเซลส์ติดต่อมายังท่าน
 1. กรุณาอ่านเงื่อนไขท้ายโปรแกรมอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 2. พาสปอร์ตของท่านจะต้องมีวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันสุดท้ายของการเดินทาง
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและ เป็นลักษณะ Join Tour เท่านั้น
 4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 5. การรูดบัตรไม่มีค่าธรรมเนียม ในกรณีกรุ๊ปไม่คอนเฟิร์มการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินตามจำนวนที่ตัดบัตรท่านไป แต่ถ้าในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (กรณีสามารถยกเลิกได้) ทางเราขออนุญาต คิดค่าธรรมเนียมชาร์จ 3% หักจากยอดชำระที่ได้ทำการตัดบัตรชำระเข้ามา
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 7. บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
 8. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงิน/ชดเชยใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 10. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ในกรณีที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 11. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 12. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 13. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 14. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

‼️สำคัญ‼️ ทัวร์เกาหลีนี้เป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีเงื่อนไขและข้อจำกัดเป็นกรณีพิเศษดังนี้

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น

 1. ทัวร์เกาหลี Super save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจัดทัวร์
 2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวร์ลีดเดอร์ที่เดินทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ที่สนามบิน เพื่อแนะนำขั้นตอนและรายละเอียดการนัดหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดินทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี
 3. อาจมีการเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อป้องกันการโดดกรุ๊ปทัวร์) และจะได้รับเงินคืนหลังจากวันที่เดินทางกลับภายใน 7-14 วัน
 4. ทัวร์เกาหลีนี้เป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษ ที่เราได้ทำการดีลราคาตั๋วเครื่องบินกับสายการบิน Low Cost เกาหลี หลายสายการบิน เช่น T Way, East star และอื่นๆ ได้ในราคาต่ำมาก จึงทำโปรโมชั่นทัวร์ราคานี้ได้
 5. จากสัญญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบินที่แตกต่างกัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดินทางไม่นาน ซึ่งอาจมีผลทำให้
  • **เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายที่สนามบินได้ 2-5 ชม.**
  • หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบิน / เมืองที่เครื่องบินลงจอด**
  กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด
 6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดินทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อนการเดินทาง)
 7. นอกจากนี้ การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหลี อาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบางสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนขนาดเครื่องบิน หรือเพื่อนำที่นั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดินทางเพียง 2-4 วันเท่านั้น

***เหตุการณ์ไม่สะดวกเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ทางบริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดขึ้น) หรือ คืนเงินเต็มจำนวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเรื่องของ "การแลกเงินคืน" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ค่ะ***

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจำกัดของทัวร์เกาหลีต้นทุนต่ำ นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทัวร์เกาหลี ราคาปานกลางให้ท่านพิจารณา ซึ่งค่อนข้างแน่นอนในการเดินทางมากกว่า แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เป็นต้นคะ สำหรับลูกค้าต้องการความแน่นอน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ


การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย และได้รับ INVOICE แล้ว